Medlemsmöte den 16/10

Hej!
 
Den 16/10 har Makers Jönköping ett medlemsmöte där stadgeändring kring medlemsperioden som togs upp under årsmötet slutgiltigt skall beslutas.
 
Det liggande förslaget är att medlemsperioden sträcker sig från 1:a januari till 31:a december istället för den nu gällande perioden årsmöte till årsmöte.
 
Förslag till mötesdagordning:
 
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Godkännande av mötets behöriga utlysande
§ 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 5. Val av justeringspersoner
§ 6. Beslut om stadgeändring
§ 7. Mötet avslutas
 
Förutom medlemsmötet kommer Makers ha vårt vanliga tisdagsöppet!
 
Väl mött!
 
Makers Jönköping gm Ordf Andreas